Algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan stichting Blanco & Smeehuijzen worden verleend. Indien Blanco & Smeehuijzen de voorwaarden wijzigt, zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing als Blanco & Smeehuijzen dat aan de opdrachtgever meedeelt.
  2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Blanco & Smeehuijzen te zijn gegeven, en niet aan een aan Blanco & Smeehuijzen verbonden persoon. Dat geldt geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Blanco & Smeehuijzen verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Een aan Blanco & Smeehuijzen verbonden persoon is een ieder die door Blanco & Smeehuijzen bij de uitvoering van de opdracht wordt betrokken.
  3. Blanco & Smeehuijzen is alleen aansprakelijk voor schade die ontstaat in de uitvoering van de opdracht in geval van opzet of grove schuld, ongeacht de aard van de schade. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Blanco & Smeehuijzen in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot 5.000 Euro.
  4. Het staat Blanco & Smeehuijzen vrij om bij de uitvoering van haar opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. Blanco & Smeehuijzen is niet aansprakelijk voor een fout van die derden. Indien een derde zijn aansprakelijkheid uitsluit of beperkt, is Blanco & Smeehuijzen, met de aanvaarding van deze voorwaarden, door haar opdrachtgever uitdrukkelijk gemachtigd om namens de opdrachtgever die uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden.
  5. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Blanco & Smeehuijzen als aansprakelijke persoon bekend is geworden.
  6. De rechtsverhouding tussen Blanco & Smeehuijzen en haar opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, dient de klacht zoveel mogelijk in overleg met Blanco & Smeehuijzen te worden opgelost. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dient het geschil uitsluitend aan de bevoegde rechter te Amsterdam te worden voorgelegd, tenzij Blanco & Smeehuijzen een ander forum kiest.